bo-chuyen-doi-tin-hieu-iologik-e1242-moxa-vietnam-stc-vietnam.png
BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU ioLogik E1242
 
Bộ chuyển đổi tín hiệu analog, digital sang Ethernet hoặc Bộ chuyển đổi 4-20mA, 0-20mA, 0-10V sang Ethernet
hình ảnh thực tế hàng về ioLogik E1242
 
 
Video clip Đánh giá bộ thu thập tín hiệu cảm biến IOlogik E1242 Moxa 
 
Universal I/O, 4 AIs, 4 DIs, 4 DIOs, -10 to 60°C operating temperature ioLogik E1242