bo-dieu-khien-mk4-a-a-0550-p-0000x002x00x0xx-gefran-vietnam-stc-vietna.png
 
ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG GEFRAN  VIỆT NAM
F041288 MK4-A-F-1200-E 0000X000X05X0XX Gefran Vietnam
F041289 MK4-S-B-0075-B-3 0000XX11X00X0XX Gefran Vietnam
F041290 MK4-A-A-0550-P 0000X002X00X0XX Gefran Vietnam
F041292 IK4-A-B-3500-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F041296 TC1M-A-1-K-5-F-E 010X000X00100XX Gefran Vietnam
F041297 TC1M-A-1-K-5-F-C 010X000X00100XX Gefran Vietnam
F041303 IK4-A-B-0400-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F041304 TR6-A-2-B-F-A-I 000X000X00205XA Gefran Vietnam
F041305 TR6-D-2-A-C-A-J-D-2 000X000X00100XA Gefran Vietnam
F041306 TC7M-A-2-J-0-C-E 000A000X04500XX Gefran Vietnam
F041309 TC1-A-2-K-6-A-I 010X000X00050XX Gefran Vietnam
F041310 TR1-B-5-A-2-A-I-B-1 010X000X00080XA Gefran Vietnam
F041312 TR1-B-1-B-1-A-I-D-1  025X000X00100XX Gefran Vietnam
F041313 TR1-B-2-B-1-A-I-B-1 040X000X00145XX Gefran Vietnam
F041314 GFX-M1-25/480-C-0-RR-P-0 Gefran Vietnam
F041316 40B-96-5-05-RR-00-3-0-1 Gefran Vietnam
F041321 MK4-A-A-0600-P 0000X010X00X0XX Gefran Vietnam
F041322 PM-E-12-F-0350-B   0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F041324 40T96-3-24-RDRR-100 Gefran Vietnam
F041326 GFX-M2-B15/0-P-D-RR-P-0 Gefran Vietnam
F041327 40T96-4-00-RRR0-321 Gefran Vietnam
F041328 TCM-GF-2-J-5-A-0-T-B 100X000X00020XA Gefran Vietnam
F041329 TCM-GF-2-J-5-A-0-T-B 100X000X00025XA Gefran Vietnam
F041330 TR6-B-2-B-B-A-J-D-1-F 000X000X00200XX Gefran Vietnam
F041331 TC2-A-1-J-C-C-M 000X000X00150XX Gefran Vietnam
F041332 TR1-A-2-B-6-A-I 020X000X00060XX Gefran Vietnam
F041333 MK4-A-A-0350-B 0000X000X00X0XX Gefran Vietnam
F041335 TPSA-E-1-E-P75D-T-V 2130X000X00 Gefran Vietnam
F041337 TR5-N-2-B-2-Q-I-P-1 030X000X00025XX Gefran Vietnam
F041338 TK-E-3-E-B04U-H-V 2130X000X00