dai-dien-chinh-hang-cp-114-db9m-moxa-vietnam-stc-vietnam.png
ĐẠI DIỆN CHÍNH HÃNG MOXA  VIỆT NAM
 
 
CP-114-DB9M 4 Port PCI Board, w/ DB9M Cable, RS-422/485 Moxa vietnam
CP-114EL 4 Port PCIe Board, w/o Cable, RS-232/422/485, LowProfile Moxa vietnam
CP-114EL-DB25M 4 Port PCIe Board, w/ DB25M Cable, RS-232/422/485, LowProfile Moxa vietnam
CP-114EL-DB9M 4 Port PCIe Board, w/ DB9M Cable, RS-232/422/485, LowProfile Moxa vietnam
CP-114EL-I 4 Port PCIe Board, w/o Cable, RS-232/422/485, w/ Isolation, Low Profile Moxa vietnam
CP-114EL-I-DB25M 4 Port PCIe Board, w/ DB25M Cable, RS-232/422/485, w/ Isolation, Low Profile Moxa vietnam
CP-114EL-I-DB9M 4 Port PCIe Board, w/ DB9M Cable, RS-232/422/485, w/ Isolation, Low Profile Moxa vietnam
CP-114I w/o Cable 4 Port PCI Board, w/o Cable, 4P-422/485, w/ Isolation Moxa vietnam
CP-114I-DB25M 4 Port PCI Board, w/ DB25M Cable, RS-422/485, w/ Isolation Moxa vietnam
CP-114I-DB9M 4 Port PCI Board, w/ DB9M Cable, RS-422/485, w/ Isolation Moxa vietnam
CP-114IS-DB25M 4 Port PCI Board, w/ DB25M Cable, RS-422/485, w/ Isolation, w/ Surge Moxa vietnam
CP-114IS-DB9M 4 Port PCI Board, w/ DB9M Cable, RS-422/485, w/ Isolation, w/ Surge Moxa vietnam
CP-114S-DB25M 4 Port PCI Board, w/ DB25M Cable, RS-422/485, w/ Surge Moxa vietnam
CP-114S-DB9M 4 Port PCI Board, w/ DB9M Cable, RS-422/485, w/ Surge Moxa vietnam
CP-114UL w/o Cable 4 Port UPCI Board, w/o Cable, RS-232/422/485, LowProfile Moxa vietnam
CP-114UL-DB25M 4 Port UPCI Board, w/ DB25M Cable, RS-232/422/485, LowProfile Moxa vietnam
CP-114UL-DB9M 4 Port UPCI Board, w/ DB9M Cable, RS-232/422/485, LowProfile Moxa vietnam