relay-an-toan-ak9840-82-dold-vietnam-stc-vietnam.png
 
ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG DOLD RELAY VIỆT NAM
 
100% Germany Origin SICK Vietnam Code: 6013549
VL18-4P3212
100% Germany Origin SICK Vietnam Code: 6013263
VTE18-4P4240
100% Germany Origin HYDAC Vietnam Art no.: 922391
EDS 4448-0250-P-AN2-000
Pressure switch / DRUCKSCHALTER, ELEKTRONISCH
100% Germany Origin HYDAC Vietnam Art no.: 306823
VR-2-C.0; CLOGGING INDICATOR
100% Germany Origin HYDAC Vietnam Art no.: 909147
EDS 3346-2-0010-000-E1; Electronic pressure switch
100% Germany Origin Turck Vietnam Model: Ni15-M30-AZ3X
Proximity Switch
100% EU/China Origin ABB Vietnam Model: ACS150-03E-02A4-4 Inverter
100% EU/China Origin ABB Vietnam Model: ACS-CP-C
Control Panel (English Version) used for ACS150
100% EU/China Origin ABB Vietnam Model: ACS580-01-12A6-4+J400
Inverter (Included Control Panel)
100% Japan Origin Mitsubishi Vietnam Model: QJ72BR15
I/O Module
100% Japan Origin Mitsubishi Vietnam Model: QJ71E71-100
Ethernet Module
100% Japan/ China Origin Yaskawa Vietnam Replaced by: CIMR-AB4A0072AAA
(CIMR-F7A4030) Inverter
100% Japan Origin Mitsubishi Vietnam Model: FX3G-40MR-DS 
PLC
100% Vietnam/Confirm Inter Origin FIGARO Vietnam Model: KE-25F3
100% Japan Origin Sanyo Denki Vietnam Model: 9GV0848P1G13
100% Germany Origin DOLD Vietnam Art number: 0019841
AK9840.82 3AC50/60HZ 380V
100% Europe/China Origin Festo Vietnam Model: MS6-LFR-1/2-D7-E-R-V
(MS6-LFR-1/2-D7-E-R-V-AS) Filter Regulator Part No: 526490
100% Europe/China Origin Festo Vietnam Model: DSNU-16-25-P-A
Cylinder Part No: 19199 
100% Europe/China Origin Festo Vietnam Model: SME-8-K-LED-24
Proximity Sensor Part number: 150855