ro-le-ban-dan-gq-50-60-d-1-1-gefran-vietnam-stc-vietnam.png
 
ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG GEFRAN  VIỆT NAM
F041269 GQ-50-60-D-1-1              (600V/50A) Gefran Vietnam
F041270 1300-RDDR-01-0-1 Gefran Vietnam
F041271 1800-DRR000-0101-000 Gefran Vietnam
F041273 TPSA-E-1-Z-B01C-T-V 2130X000X00 Gefran Vietnam
F041274 IJ-N-6-M-B03M-1-J-N-E 2130X000X00 Gefran Vietnam
F041281 40B-96-5-10-RR-00-2-2-0 Gefran Vietnam
F041284 LT-F-0200-S L000X000X3N Gefran Vietnam
F041285 LT-F-0300-S L000X000X3N Gefran Vietnam
F041287 TC1M-B-1-J-5-C-D-B-2 080X000G00100XX Gefran Vietnam
F041288 MK4-A-F-1200-E 0000X000X05X0XX Gefran Vietnam
F041289 MK4-S-B-0075-B-3 0000XX11X00X0XX Gefran Vietnam
F041290 MK4-A-A-0550-P 0000X002X00X0XX Gefran Vietnam
F041292 IK4-A-B-3500-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F041296 TC1M-A-1-K-5-F-E 010X000X00100XX Gefran Vietnam
F041297 TC1M-A-1-K-5-F-C 010X000X00100XX Gefran Vietnam
F041303 IK4-A-B-0400-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F041304 TR6-A-2-B-F-A-I 000X000X00205XA Gefran Vietnam
F041305 TR6-D-2-A-C-A-J-D-2 000X000X00100XA Gefran Vietnam
F041306 TC7M-A-2-J-0-C-E 000A000X04500XX Gefran Vietnam
F041309 TC1-A-2-K-6-A-I 010X000X00050XX Gefran Vietnam
F041310 TR1-B-5-A-2-A-I-B-1 010X000X00080XA Gefran Vietnam
F041312 TR1-B-1-B-1-A-I-D-1  025X000X00100XX Gefran Vietnam