MXF-16SP-G4 Matsui Cái 3    
1108B+B1+IL224 Metrix  Cái 2    
ANT-WSB-AHRM-05-1.5m MOXA Vietnam Cái  2    
EDS-205A MOXA Vietnam Cái 1    
EDS-208   MOXA Vietnam Cái  2    
EDS-208A MOXA Vietnam Cái 10    
EDS-405A-SS-SC MOXA Vietnam Cái  2    
ioLogik E1214 MOXA Vietnam Cái  1    
UPort 1130  MOXA Vietnam Cái  1    
253 135-1 , 320-28270 MTS BỘ 1 Position Sensor Cảm biến vị trí
LWH-0225 Novotechnik CÁI 2 Linear Transducer Đầu dò nhiệt
T-0100 Novotechnik CÁI 1 Linear Transducer Đầu dò nhiệt
TLH-0100 (Art. No: 025304, F.No: 112152/I, F.Datum: 25/12) Novotechnik CÁI 1 Position Transducer Chiết áp tuyến tính
TLH-0300 Novotechnik CÁI 1 Rheostat Biến trở
TLH-0400 Novotechnik CÁI 1 Rheostat Biến trở
TR-0025 , A/N: 023261 NOVOTECHNIK CÁI 1    
TS-0025 Novotechnik CÁI 2 Position Transducer Chiết áp tuyến tính
TS-0050 , A/N: 023233 Novotechnik CÁI 2 Linear Transducer Đầu dò nhiệt
AC3C1B4C Orbital CÁI 2    
AC3C1C4C Orbital CÁI 2    
HT-TREE Photoelectric CÁI 1    
Wiless Touch Photoelectric Cái 6