RAYCI1AM, S/N : 206Z0211 12-24VDC Raytek (Fluke) CÁI 1 Temperature sensor Cảm biến nhiệt
RAYCI2AM, S/N : 15880167 12-24VDC Raytek (Fluke) CÁI 1 Infrared Temperature Sensor Thiết bị đo nhiệt độ
RAYCMLTJM, S/N : 15650035 24V 20mA Raytek (Fluke) CÁI 1 Infrared Temperature Sensor Thiết bị đo nhiệt độ
RAYCMLTJM, S/N : 206Z0107 24V 20mA Raytek (Fluke) CÁI 1 Temperature Sensor Cảm biến nhiệt độ